Up Route66 photos.org » 6 New Mexico » 607 Cedar Hill Station just west of San Jon Prev Next Slideshow

 Previous image  Next image  Index page
2015-04-10 Petrol station after San Jon (36).jpg - METADATA-START��òUUUUUUÞ­¾ï���2�����žæ�ä���UUUUUUUUÞ­¾ï�������UUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUÞ­¾ï��UU���UUUUUUUUÞ­¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï����UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï�C�A�LUUUUUUCu�rUU0xDCB0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï�T�U�N�AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï®®®®Fš�àä�º)�~T�&����������������������������������5�/4���������å�����������������������������������������O��R�Ý� �r��������2��������º'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïKJKJº&���ö‘��„ú��ª~�ÚÜ����ƒ"�����žæ�X�ä���W��W�Ïå����
Ž�å«ÿÿ�ô��aÿÿ°p�¥aÿÿª/ÿÿüóÿÿH�äÅ�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�™’���p���`�‘���`���`���p���p���p���p���`���€�ªq�ªq�ªq�ªq�™’���`���`�‘���`���p���p���p���p���p���p���p�ªq�ªq�ªq�ªq�™’���p���`���p���p���p���p���p���p���p�™a���p�ªq�ªq�ªq�ªq���p���p���p���p���p���p���p���p���p���p���p���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���p���p���€���p�ªq���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���p���p���€���p�ªq���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���p���p���€���p���p���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���p���p���p���€���€���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���p���p���p���€���p���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���`�ªq�ªq���p���p���p���€�ªq���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���p���p���p���`���`���€���€���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���`���`���p���`���p���€���€���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�™a���p���`���`���p���p���p�ªq�ªq���p�ªq�™a�ªq�ªq�ªq�ªq�™a���p���`���p���p���p���p���p�ªq�ªq�ªq�™a�ªq�ªq�ªq�ªq���p���p���p���p���p�™a�ªq���p�ªq�ªq�ªq�™a�ªq�ªq�ªq�ªq�™a���p���p���p���p�Äv����y«�������������������������������������������������������������Õ¦���Š‚�������������������������²���†Á�Ï��ÿü�ˆ›�Ï��ÿü�ˆ›�Ï��ÿü�ˆ›�Ï��ÿü�ˆ›�Ï��ÿü�„­��������������������������������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï¯¯ÊÊ��+¯V�0ä��¯¯¯¯r�”¶R�™3�Pt�?Žó�9_Ì�rãä�û-ä�Zéñ�/Õù�ƒÎä�›Bä�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¯¯¯¯��L‰��}�f�r�3�UUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï�����àÊUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUMETADATA-END

2015-04-10 Petrol station after San Jon (36).jpg Download
2015-04-10 Petrol station after San Jon (31)2015-04-10 Petrol station after San Jon (32)2015-04-10 Petrol station after San Jon (33)2015-04-10 Petrol station after San Jon (34)2015-04-10 Petrol station after San Jon (35)2015-04-10 Petrol station after San Jon (36)2015-04-10 Petrol station after San Jon (37)2015-04-10 Petrol station after San Jon (38)2015-04-10 Petrol station after San Jon (39)2015-04-10 Petrol station after San Jon (40)2015-04-10 Petrol station after San Jon (41)
Total images: 75 | Help