Up Route66 photos.org » 6 New Mexico » 607 Cedar Hill Station just west of San Jon Prev Next Slideshow

 Previous image  Next image  Index page
2015-04-10 Petrol station after San Jon (39).jpg - METADATA-START��‚UUUUUUÞ­¾ï���2�����BB�ƒ���^UUUUUUUUÞ­¾ï�������UUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUÞ­¾ï��UU���UUUUUUUUÞ­¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï����UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï�C�A�LUUUUUUCu�rUU0xDCB0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï�T�U�N�AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï®®®®F?�
ƒ�º)�„S�&���������������������������������1�+����������Ž�����������������������������������������d��N�Ý� �D��������2��^������º'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïKJKJº&���ö‘��„ú��ª~�ÚÜ����ƒ"�����BB����ƒ���g��g�Ï>����ƒ�åóÿÿ�¨��eÿÿ°R�¥ÿÿªÿÿüÚÿÿ�å$���p�ªq�ªq���p�ªq�ªq���p���p���p�ªq���p���p���p���p�ªq���p���p���`�ªq���p�ªq�ªq���p���p���p�ªq�ªq�ªq���p���p���€���€�ªq���p�ªq�ªq�ªq�ªq���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���p���p�™���€�ªq�ªq���p�ªq�ªq�ªq���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���p���p�™�™�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���p���€�ªq���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���p�ªq�ªq�ªq���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�™���€�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���€���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���p���p���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���p���€�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�™���p���p�ªq�ªq�ªq�ªq���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���p���p���`���p�ªq���p���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���p���p���p�ªq���p���p���p���€���p���p�ªq�ªq���p�ªq�ªq���p���p���`���€�ªq���p���p�ªq���p�ªq���p�ªq�ªq���p�ªq�ªq���p���p���`�ªq�ªq���p���p�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq�ªq���p���p���p�������������������������������������������������������������������������՚��ÿÿ�Šy�������������������������»ä���|©�ÏA���‡�ÏA���‡�ÏA���‡�ÏA���‡�ÏA���ƒ'��������������������������������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï¯¯ÊÊ�+¯V�û��¯¯¯¯r�”¶R�™3�Pt�?Žó�9_Ì�rãä�û-ä�Zéñ�/Õù�ƒÎä�›Bä�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¯¯¯¯��LŠ��2�f�r�3�UUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï�����ÙUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUMETADATA-END

2015-04-10 Petrol station after San Jon (39).jpg Download
2015-04-10 Petrol station after San Jon (34)2015-04-10 Petrol station after San Jon (35)2015-04-10 Petrol station after San Jon (36)2015-04-10 Petrol station after San Jon (37)2015-04-10 Petrol station after San Jon (38)2015-04-10 Petrol station after San Jon (39)2015-04-10 Petrol station after San Jon (40)2015-04-10 Petrol station after San Jon (41)2015-04-10 Petrol station after San Jon (42)2015-04-10 Petrol station after San Jon (43)2015-04-10 Petrol station after San Jon (44)
Total images: 75 | Help